Nimewo Welsh nan 1 rive nan 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zewo Sero -
1 Youn Un -
2 7 Dau -
3 Twa Tri -
4 Kat Pedwar -
5 Senk Pum -
6 Sis Chwech -
7 Sèt Saith -
8 Uit Wyth -
9 Nèf Naw -
10 Dis Deg -
11 Onz Un ar ddeg -
12 Douz Deuddeg -
13 Trèz Tri ar ddeg -
14 Katòz Pedwar ar ddeg -
15 Kenz Pymtheg -
16 Sèz Mae un ar bymtheg -
17 Disèt Dau ar bymtheg -
18 Dizwit Deunaw -
19 Diznèf Pedwar ar bymtheg -
20 Ven Ugain -
21 Ven yon sèl Ugain un -
22 Ven de Dau ar hugain -
23 Ven twa Tri ar hugain -
24 Ven kat Pedwar ar hugain -
25 Ven senk Pump ar hugain -
26 Ven sis Ar hugain o chwech -
27 Ven sèt Ar hugain o saith -
28 Ven uit Wyth ar hugain -
29 Ven nèf Naw ar hugain -
30 Trant Mae tri deg -
31 Trant youn Mae tri deg un -
32 Trant de Mae tri deg dau -
33 Trant twa Mae tri deg tri -
34 Trant kat Mae tri deg pedwar -
35 Trant senk Mae tri deg pump -
36 Trant sis Mae tri deg chwech -
37 Trant sèt Roedd tri deg saith -
38 Trant uit Tri deg wyth -
39 Trant nèf Tri deg naw -
40 Karant Mae pedwar deg -
41 Karant youn Mae pedwar deg un -
42 Karant de Mae pedwar deg dau -
43 Karant twa Mae pedwar deg tri -
44 Karant kat Mae pedwar deg pedwar -
45 Karant senk Mae pedwar deg pump -
46 Karant sis Mae pedwar deg chwech -
47 Karant sèt Pedwar deg saith -
48 Karant uit Mae pedwar deg wyth -
49 Karant nèf Mae pedwar deg naw -
50 Senkant Hanner can -
51 Senkant youn Pum deg un -
52 Senkant de Pum deg dau -
53 Senkant twa Pum deg tri -
54 Senkant kat Pum deg pedwar -
55 Senkant senk Pum deg pump -
56 Senkant sis Mae pum deg chwech -
57 Senkant sèt Pum deg saith -
58 Senkant uit Pum deg wyth -
59 Senkant nèf Pum deg naw -
60 Swasant Chwe deg -
61 Swasant yon sèl Chwe deg un -
62 Swasant de Mae chwe deg dau -
63 Swasant twa Mae chwe deg tri -
64 Swasant kat Roedd chwe deg pedwar -
65 Swasant senk Mae chwe deg pump -
66 Swasant sis Mae chwe deg chwech -
67 Swasant sèt Roedd chwe deg saith -
68 Swasant uit Mae chwe deg wyth -
69 Swasant nèf Chwe deg naw -
70 Swasanndis Saith deg -
71 Swasanndis youn Saith deg un -
72 Swasanndis de Saith deg dau -
73 Swasanndis twa Saith deg tri -
74 Swasanndis kat Mae saith deg pedwar -
75 Swasanndis senk Mae saith deg pump -
76 Swasanndis sis Saith deg chwech -
77 Swasanndis sèt Mae saith deg saith -
78 Swasanndis uit Saith deg wyth -
79 Swasanndis nèf Saith deg naw -
80 Katreven Wyth deg -
81 Katreven-youn Wyth deg un -
82 Katreven-de Wyth deg dau -
83 Katreven-twa Wyth deg tri -
84 Katreven-kat Wyth deg pedwar -
85 Katreven-senk Wyth deg pump -
86 Katreven-sis Wyth deg chwech -
87 Katreven-sèt Wyth deg saith -
88 Katreven-uit Wyth deg wyth -
89 Katreven-nèf Wyth deg naw -
90 Katreven Naw deg -
91 Katreven youn Naw deg un -
92 Katreven de Naw deg dau -
93 Katreven twa Naw deg tri -
94 Katreven kat Naw deg pedwar -
95 Katreven senk Naw deg pump -
96 Katreven sis Naw deg chwech -
97 Katreven sèt Naw deg saith -
98 Katreven uit Naw deg wyth -
99 Katreven nèf Naw deg naw -
100 Yon santèn Mae cant -