Nimewo Turkish nan 1 rive nan 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zewo Sıfır
1 Youn Bir
2 7 Iki
3 Twa Üç
4 Kat Dört
5 Senk Beş
6 Sis Altı
7 Sèt Yedi
8 Uit Sekiz
9 Nèf Dokuz
10 Dis On
11 Onz On bir
12 Douz On iki
13 Trèz On üç
14 Katòz On dört
15 Kenz On beş
16 Sèz On altı
17 Disèt On yedi
18 Dizwit On sekiz
19 Diznèf On dokuz
20 Ven Yirmi
21 Ven yon sèl Yirmi bir
22 Ven de Yirmi iki
23 Ven twa Yirmi üç
24 Ven kat Yirmi dört
25 Ven senk Yirmi beş
26 Ven sis Yirmi altı
27 Ven sèt Yirmi yedi
28 Ven uit Yirmi sekiz
29 Ven nèf Yirmi dokuz
30 Trant Otuz
31 Trant youn Otuz bir
32 Trant de Otuz iki
33 Trant twa Otuz üç
34 Trant kat Otuz dört
35 Trant senk Otuz beş
36 Trant sis Otuz altı
37 Trant sèt Otuz yedi
38 Trant uit Otuz sekiz
39 Trant nèf Otuz dokuz
40 Karant Kırk
41 Karant youn Kırk bir
42 Karant de Kırk iki
43 Karant twa Kırk üç
44 Karant kat Kırk dört
45 Karant senk Kırk beş
46 Karant sis Kırk altı
47 Karant sèt Kırk yedi
48 Karant uit Kırk sekiz
49 Karant nèf Kırk dokuz
50 Senkant Elli
51 Senkant youn Elli bir
52 Senkant de Elli iki
53 Senkant twa Elli üç
54 Senkant kat Elli dört
55 Senkant senk Elli beş
56 Senkant sis Elli altı
57 Senkant sèt Elli yedi
58 Senkant uit Elli sekiz
59 Senkant nèf Elli dokuz
60 Swasant Altmış
61 Swasant yon sèl Altmış bir
62 Swasant de Altmış iki
63 Swasant twa Altmış üç
64 Swasant kat Altmış dört
65 Swasant senk Altmış beş
66 Swasant sis Altmış altı
67 Swasant sèt Altmış yedi
68 Swasant uit Altmış sekiz
69 Swasant nèf Altmış dokuz
70 Swasanndis Yetmiş
71 Swasanndis youn Yetmiş bir
72 Swasanndis de Yetmiş iki
73 Swasanndis twa Yetmiş üç
74 Swasanndis kat Yetmiş dört
75 Swasanndis senk Yetmiş beş
76 Swasanndis sis Yetmiş altı
77 Swasanndis sèt Yetmiş yedi
78 Swasanndis uit Yetmiş sekiz
79 Swasanndis nèf Yetmiş dokuz
80 Katreven Seksen
81 Katreven-youn Seksen bir
82 Katreven-de Seksen iki
83 Katreven-twa Seksen üç
84 Katreven-kat Seksen dört
85 Katreven-senk Seksen beş
86 Katreven-sis Seksen altı
87 Katreven-sèt Seksen yedi
88 Katreven-uit Seksen sekiz
89 Katreven-nèf Seksen dokuz
90 Katreven Doksan
91 Katreven youn Doksan bir
92 Katreven de Doksan iki
93 Katreven twa Doksan üç
94 Katreven kat Doksandört
95 Katreven senk Doksan beş
96 Katreven sis Doksan altı
97 Katreven sèt Doksan yedi
98 Katreven uit Doksan sekiz
99 Katreven nèf Doksan dokuz
100 Yon santèn Yüz