Nimewo Pòtigè nan 1 rive nan 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zewo Zero
1 Youn Um
2 7 Dois
3 Twa Três
4 Kat Quatro
5 Senk Cinco
6 Sis Seis
7 Sèt Sete
8 Uit Oito
9 Nèf Nove
10 Dis Dez
11 Onz Dez um
12 Douz Dez dois
13 Trèz Dez três
14 Katòz Dez quatro
15 Kenz Dez cinco
16 Sèz Dez seis
17 Disèt Dez sete
18 Dizwit Dez oito
19 Diznèf Dez nove
20 Ven Vinte
21 Ven yon sèl Vinte um
22 Ven de Vinte dois
23 Ven twa Vinte três
24 Ven kat Vinte quatro
25 Ven senk Vinte cinco
26 Ven sis Vinte seis
27 Ven sèt Vinte sete
28 Ven uit Vinte oito
29 Ven nèf Vinte nove
30 Trant Trinta
31 Trant youn Trinta um
32 Trant de Trinta dois
33 Trant twa Trinta três
34 Trant kat Trinta quatro
35 Trant senk Trinta cinco
36 Trant sis Trinta seis
37 Trant sèt Trinta sete
38 Trant uit Trinta oito
39 Trant nèf Trinta nove
40 Karant Quarenta
41 Karant youn Quarenta um
42 Karant de Quarenta dois
43 Karant twa Quarenta três
44 Karant kat Quarenta quatro
45 Karant senk Quarenta cinco
46 Karant sis Quarenta seis
47 Karant sèt Quarenta sete
48 Karant uit Quarenta oito
49 Karant nèf Quarenta nove
50 Senkant Cinqüenta
51 Senkant youn Cinqüenta um
52 Senkant de Cinqüenta dois
53 Senkant twa Cinqüenta três
54 Senkant kat Cinqüenta quatro
55 Senkant senk Cinqüenta cinco
56 Senkant sis Cinquenta seis
57 Senkant sèt Cinqüenta sete
58 Senkant uit Cinqüenta oito
59 Senkant nèf Cinquenta nove
60 Swasant Sessenta
61 Swasant yon sèl Sessenta um
62 Swasant de Sessenta dois
63 Swasant twa Sessenta três
64 Swasant kat Sessenta quatro
65 Swasant senk Sessenta cinco
66 Swasant sis Sessenta seis
67 Swasant sèt Sessenta sete
68 Swasant uit Sessenta oito
69 Swasant nèf Sessenta nove
70 Swasanndis Setenta
71 Swasanndis youn Setenta um
72 Swasanndis de Setenta dois
73 Swasanndis twa Setenta três
74 Swasanndis kat Setenta quatro
75 Swasanndis senk Setenta cinco
76 Swasanndis sis Setenta seis
77 Swasanndis sèt Setenta sete
78 Swasanndis uit Setenta oito
79 Swasanndis nèf Setenta nove
80 Katreven Oitenta
81 Katreven-youn Oitenta um
82 Katreven-de Oitenta dois
83 Katreven-twa Oitenta três
84 Katreven-kat Oitenta quatro
85 Katreven-senk Oitenta cinco
86 Katreven-sis Oitenta seis
87 Katreven-sèt Oitenta sete
88 Katreven-uit Oitenta oito
89 Katreven-nèf Oitenta nove
90 Katreven Noventa
91 Katreven youn Noventa um
92 Katreven de Noventa dois
93 Katreven twa Noventa três
94 Katreven kat Noventa quatro
95 Katreven senk Noventa cinco
96 Katreven sis Noventa seis
97 Katreven sèt Noventa sete
98 Katreven uit Noventa oito
99 Katreven nèf Noventa nove
100 Yon santèn Cem