Nimewo Ongwa nan 1 rive nan 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zewo Nulla
1 Youn Egy
2 7 Kettő
3 Twa Három
4 Kat Négy
5 Senk öt
6 Sis Hat
7 Sèt Hét
8 Uit Nyolc
9 Nèf Kilenc
10 Dis Tíz
11 Onz Tizenegy
12 Douz Tizenkettő
13 Trèz Tizenhárom
14 Katòz Tizennégy
15 Kenz Tizenöt
16 Sèz Tizenhat
17 Disèt Tizenhét
18 Dizwit Tizennyolc
19 Diznèf Tizenkilenc
20 Ven Húsz
21 Ven yon sèl Huszonégy
22 Ven de Huszonkét
23 Ven twa Huszonhárom
24 Ven kat Huszonnégy
25 Ven senk Huszonöt
26 Ven sis Huszonhat
27 Ven sèt Huszonhét
28 Ven uit Huszonnyolc
29 Ven nèf Huszonkilenc
30 Trant Harminc
31 Trant youn Harmincegy
32 Trant de Harminckét
33 Trant twa Harminchárom
34 Trant kat Harmincnégy
35 Trant senk Harmincöt
36 Trant sis Harminchat
37 Trant sèt Harminchét
38 Trant uit Harmincnyolc
39 Trant nèf Harminckilenc
40 Karant Negyven
41 Karant youn Negyven egyik
42 Karant de Negyvenkettő
43 Karant twa Negyvenhárom
44 Karant kat Negyven négy
45 Karant senk Negyvenöt
46 Karant sis Negyven hat
47 Karant sèt Negyven hét
48 Karant uit Negyvennyolc
49 Karant nèf Negyvenkilenc
50 Senkant ötven
51 Senkant youn ötven ember
52 Senkant de ötven két
53 Senkant twa ötvenhárom
54 Senkant kat ötvennégy
55 Senkant senk ötvenöt
56 Senkant sis ötven hat
57 Senkant sèt Ötvenhét
58 Senkant uit Ötvennyolc
59 Senkant nèf ötven kilenc
60 Swasant Hatvan
61 Swasant yon sèl Hatvan egy
62 Swasant de Hatvan kettő
63 Swasant twa Hatvanhárom
64 Swasant kat Hatvannégy
65 Swasant senk Hatvanöt
66 Swasant sis Hatvanhat
67 Swasant sèt Hatvanhét
68 Swasant uit Hatvan nyolc
69 Swasant nèf Hatvan kilenc
70 Swasanndis Hetven
71 Swasanndis youn Hetven egy
72 Swasanndis de Hetvenkét
73 Swasanndis twa Hetven három
74 Swasanndis kat Hetven négy
75 Swasanndis senk Hetvenöt
76 Swasanndis sis Hetven
77 Swasanndis sèt Hetven hét
78 Swasanndis uit Hetven nyolc
79 Swasanndis nèf Hetvenkilenc
80 Katreven Nyolcvan
81 Katreven-youn Nyolcvanegy egy
82 Katreven-de Nyolcvan két
83 Katreven-twa Nyolcvan három
84 Katreven-kat Nyolcvan négy
85 Katreven-senk Nyolcvanöt
86 Katreven-sis Nyolcvan hat
87 Katreven-sèt Nyolcvan hét
88 Katreven-uit Nyolcvan nyolc
89 Katreven-nèf Nyolcvan nine
90 Katreven Kilencven
91 Katreven youn Kilencven egy
92 Katreven de Kilencven két
93 Katreven twa Kilencven három
94 Katreven kat Kilencvennégy
95 Katreven senk Kilencvenöt
96 Katreven sis Ninety Six
97 Katreven sèt Kilencvenhét
98 Katreven uit Kilencven nyolc
99 Katreven nèf Kilencvenkilenc
100 Yon santèn Száz