Nimewo Norwegian nan 1 rive nan 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zewo Null
1 Youn Ett
2 7 To
3 Twa Tre
4 Kat Fire
5 Senk Fem
6 Sis Seks
7 Sèt Sju
8 Uit åtte
9 Nèf Ni
10 Dis Ti
11 Onz Elleve
12 Douz Tolv
13 Trèz Tretten
14 Katòz Fjorten
15 Kenz Femten
16 Sèz Seksten
17 Disèt Seventeen
18 Dizwit Atten
19 Diznèf Nitten
20 Ven Tjue
21 Ven yon sèl Tjueen
22 Ven de Tjueto
23 Ven twa Tjuetre
24 Ven kat Tjuefire
25 Ven senk Tjuefem
26 Ven sis Tjueseks
27 Ven sèt Tjue sju
28 Ven uit Tjueåtte
29 Ven nèf Tjueni
30 Trant Tretti
31 Trant youn Trettien
32 Trant de Tretti to
33 Trant twa Trettitre
34 Trant kat Trettifire
35 Trant senk Trettifem
36 Trant sis Trettiseks
37 Trant sèt Trettisyv
38 Trant uit Trettiåtte
39 Trant nèf Tretti ni
40 Karant Førti
41 Karant youn Førti ett
42 Karant de Førtito
43 Karant twa Førtitre
44 Karant kat Førti fire
45 Karant senk Førtifem
46 Karant sis Førti seks
47 Karant sèt Førti syv
48 Karant uit Førtiåtte
49 Karant nèf Førti ni
50 Senkant Femti
51 Senkant youn Femtien
52 Senkant de Femtito
53 Senkant twa Femtitre
54 Senkant kat Femtifire
55 Senkant senk Femtifem
56 Senkant sis Femtiseks
57 Senkant sèt Femti sju
58 Senkant uit Femtiåtte
59 Senkant nèf Femtini
60 Swasant Seksti
61 Swasant yon sèl Sekstien
62 Swasant de Sekstito
63 Swasant twa Sekstitre
64 Swasant kat Sekstifire
65 Swasant senk Sekstifem
66 Swasant sis Sekstiseks
67 Swasant sèt Sekstisju
68 Swasant uit Sekstiåtte
69 Swasant nèf Sekstini
70 Swasanndis Sytti
71 Swasanndis youn Syttiett
72 Swasanndis de Syttito
73 Swasanndis twa Sytti tre
74 Swasanndis kat Syttifire
75 Swasanndis senk Syttifem
76 Swasanndis sis Syttiseks
77 Swasanndis sèt Seventy Seven
78 Swasanndis uit Sytti åtte
79 Swasanndis nèf Syttini
80 Katreven åtti
81 Katreven-youn åttien
82 Katreven-de åttito
83 Katreven-twa åttitre
84 Katreven-kat åtti fire
85 Katreven-senk åttifem
86 Katreven-sis åttiseks
87 Katreven-sèt åtti sju
88 Katreven-uit åttiåtte
89 Katreven-nèf åtti ni
90 Katreven Ninety
91 Katreven youn Nitti ett
92 Katreven de Nittito
93 Katreven twa Nitti tre
94 Katreven kat Nittifire
95 Katreven senk Nittifem
96 Katreven sis Nitti seks
97 Katreven sèt Nitti sju
98 Katreven uit Nittiåtte
99 Katreven nèf Nittini
100 Yon santèn Ett hundre