Nimewo Korean nan 1 rive nan 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zewo 제로
1 Youn
2 7
3 Twa
4 Kat
5 Senk
6 Sis
7 Sèt
8 Uit
9 Nèf
10 Dis
11 Onz 십일
12 Douz 십이
13 Trèz 십삼
14 Katòz 십사
15 Kenz 십오
16 Sèz 십육
17 Disèt 십칠
18 Dizwit 십발
19 Diznèf 십구
20 Ven 이 십
21 Ven yon sèl 이 십일
22 Ven de 이 십이
23 Ven twa 이 십삼
24 Ven kat 이 십사
25 Ven senk 이 십오
26 Ven sis 이 십육
27 Ven sèt 이 십칠
28 Ven uit 이 십발
29 Ven nèf 이 십구
30 Trant 삼 십
31 Trant youn 삼 십 일
32 Trant de 삼 십 이
33 Trant twa 삼 십 삼
34 Trant kat 삼 십 사
35 Trant senk 삼 십 오
36 Trant sis 삼 십 육
37 Trant sèt 삼 십 칠
38 Trant uit 삼 십 발
39 Trant nèf 삼 십 구
40 Karant 사 십
41 Karant youn 사 십일
42 Karant de 사 십이
43 Karant twa 사 십삼
44 Karant kat 사 십사
45 Karant senk 사 십오
46 Karant sis 사 십육
47 Karant sèt 사 십칠
48 Karant uit 사 십발
49 Karant nèf 사 십구
50 Senkant 오 십
51 Senkant youn 오 십일
52 Senkant de 오 십이
53 Senkant twa 오 십삼
54 Senkant kat 오 십사
55 Senkant senk 오 십오
56 Senkant sis 오 십육
57 Senkant sèt 오 십칠
58 Senkant uit 오 십발
59 Senkant nèf 오 십구
60 Swasant 육 십
61 Swasant yon sèl 육 십일
62 Swasant de 육 십이
63 Swasant twa 육 십삼
64 Swasant kat 육 십사
65 Swasant senk 육 십오
66 Swasant sis 육 십육
67 Swasant sèt 육 십칠
68 Swasant uit 육 십발
69 Swasant nèf 육 십구
70 Swasanndis 칠 십
71 Swasanndis youn 칠 십일
72 Swasanndis de 칠 십이
73 Swasanndis twa 칠 십삼
74 Swasanndis kat 칠 십사
75 Swasanndis senk 칠 십오
76 Swasanndis sis 칠 십육
77 Swasanndis sèt 칠 십칠
78 Swasanndis uit 칠 십발
79 Swasanndis nèf 칠 십구
80 Katreven 발 십
81 Katreven-youn 발 십일
82 Katreven-de 발 십이
83 Katreven-twa 발 십삼
84 Katreven-kat 발 십사
85 Katreven-senk 발 십오
86 Katreven-sis 발 십육
87 Katreven-sèt 발 십칠
88 Katreven-uit 발 십발
89 Katreven-nèf 발 십구
90 Katreven 구 십
91 Katreven youn 구 십일
92 Katreven de 구 십이
93 Katreven twa 구 십삼
94 Katreven kat 구 십사
95 Katreven senk 구 십오
96 Katreven sis 구 십육
97 Katreven sèt 구 십칠
98 Katreven uit 구 십발
99 Katreven nèf 구 십구
100 Yon santèn