Nimewo Javanese nan 1 rive nan 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zewo Nul -
1 Youn Siji -
2 7 Loro -
3 Twa Telung -
4 Kat Papat -
5 Senk Limang -
6 Sis Enem -
7 Sèt Pitu -
8 Uit Wolung -
9 Nèf Sangang -
10 Dis Sepuluh -
11 Onz Sewelas -
12 Douz Rolas -
13 Trèz Telulas -
14 Katòz Patbelas -
15 Kenz Limalas -
16 Sèz Nembelas -
17 Disèt Pitulas -
18 Dizwit Wolulas -
19 Diznèf Sangalas -
20 Ven Puluh -
21 Ven yon sèl Puluh siji -
22 Ven de Puluh loro -
23 Ven twa Puluh telung -
24 Ven kat Puluh papat -
25 Ven senk Rong puluh lima -
26 Ven sis Puluh enem -
27 Ven sèt Puluh pitu -
28 Ven uit Puluh wolung -
29 Ven nèf Puluh sangang -
30 Trant Telung puluh -
31 Trant youn Telung puluh siji -
32 Trant de Telung puluh loro -
33 Trant twa Telung puluh telu -
34 Trant kat Telung puluh papat -
35 Trant senk Telung puluh lima -
36 Trant sis Telung puluh enem -
37 Trant sèt Telung puluh pitu -
38 Trant uit Telung puluh wolu -
39 Trant nèf Telung puluh sangang -
40 Karant Patang puluh -
41 Karant youn Patang puluh siji -
42 Karant de Patang puluh loro -
43 Karant twa Patang puluh telu -
44 Karant kat Patang puluh papat -
45 Karant senk Patang puluh lima -
46 Karant sis Patang puluh nem -
47 Karant sèt Patang puluh pitu -
48 Karant uit Patang puluh wolu -
49 Karant nèf Patang puluh sangang -
50 Senkant Sèket -
51 Senkant youn Sèket siji -
52 Senkant de Sèket loro -
53 Senkant twa Sèket telu -
54 Senkant kat Sèket papat -
55 Senkant senk Sèket lima -
56 Senkant sis Sèket enem -
57 Senkant sèt Sèket pitu -
58 Senkant uit Sèket wolu -
59 Senkant nèf Sèket sangang -
60 Swasant Sewidak -
61 Swasant yon sèl Sewidak siji -
62 Swasant de Sewidak loro -
63 Swasant twa Sewidak telu -
64 Swasant kat Sewidak papat -
65 Swasant senk Sewidak lima -
66 Swasant sis Sewidak enem -
67 Swasant sèt Sewidak pitu -
68 Swasant uit Sewidak wolung -
69 Swasant nèf Sewidak sangang -
70 Swasanndis Pitung puluh -
71 Swasanndis youn Pitung puluh siji -
72 Swasanndis de Pitung puluh loro -
73 Swasanndis twa Pitung puluh telu -
74 Swasanndis kat Pitung puluh papat -
75 Swasanndis senk Pitung puluh lima -
76 Swasanndis sis Pitung puluh enem -
77 Swasanndis sèt Pitung puluh pitu -
78 Swasanndis uit Pitung puluh wolu -
79 Swasanndis nèf Pitung puluh sangang -
80 Katreven Wolung puluh -
81 Katreven-youn Wolung puluh siji -
82 Katreven-de Wolung puluh loro -
83 Katreven-twa Wolung puluh telu -
84 Katreven-kat Wolung puluh papat -
85 Katreven-senk Wolung puluh lima -
86 Katreven-sis Wolung puluh enem -
87 Katreven-sèt Wolung puluh pitu -
88 Katreven-uit Wolung puluh wolu -
89 Katreven-nèf Wolung puluh sangang -
90 Katreven Sangang puluh -
91 Katreven youn Sangang puluh siji -
92 Katreven de Sangang puluh loro -
93 Katreven twa Sangang puluh telu -
94 Katreven kat Sangang puluh papat -
95 Katreven senk Sangang puluh lima -
96 Katreven sis Sangang puluh enem -
97 Katreven sèt Sangang puluh pitu -
98 Katreven uit Sangang puluh wolu -
99 Katreven nèf Sangang puluh sangang -
100 Yon santèn Satus -