Nimewo Japonè nan 1 rive nan 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zewo ゼロ
1 Youn
2 7
3 Twa
4 Kat
5 Senk
6 Sis
7 Sèt
8 Uit
9 Nèf
10 Dis
11 Onz 十一
12 Douz 十二
13 Trèz 十三
14 Katòz 十四
15 Kenz 十五
16 Sèz 十六
17 Disèt 十七
18 Dizwit 十八
19 Diznèf 十九
20 Ven 二十
21 Ven yon sèl 二十一
22 Ven de 二十二
23 Ven twa 二十三
24 Ven kat 二十四
25 Ven senk 二十五
26 Ven sis 二十六
27 Ven sèt 二十七
28 Ven uit 二十八
29 Ven nèf 二十九
30 Trant 三十
31 Trant youn 三十一
32 Trant de 三十二
33 Trant twa 三十三
34 Trant kat 三十四
35 Trant senk 三十五
36 Trant sis 三十六
37 Trant sèt 三十七
38 Trant uit 三十八
39 Trant nèf 三十九
40 Karant 四十
41 Karant youn 四十一
42 Karant de 四十二
43 Karant twa 四十三
44 Karant kat 四十四
45 Karant senk 四十五
46 Karant sis 四十六
47 Karant sèt 四十七
48 Karant uit 四十八
49 Karant nèf 四十九
50 Senkant 五十
51 Senkant youn 五十一
52 Senkant de 五十二
53 Senkant twa 五十三
54 Senkant kat 五十四
55 Senkant senk 五十五
56 Senkant sis 五十六
57 Senkant sèt 五十七
58 Senkant uit 五十八
59 Senkant nèf 五十九
60 Swasant 六十
61 Swasant yon sèl 六十一
62 Swasant de 六十二
63 Swasant twa 六十三
64 Swasant kat 六十四
65 Swasant senk 六十五
66 Swasant sis 六十六
67 Swasant sèt 六十七
68 Swasant uit 六十八
69 Swasant nèf 六十九
70 Swasanndis 七十
71 Swasanndis youn 七十一
72 Swasanndis de 七十二
73 Swasanndis twa 七十三
74 Swasanndis kat 七十四
75 Swasanndis senk 七十五
76 Swasanndis sis 七十六
77 Swasanndis sèt 七十七
78 Swasanndis uit 七十八
79 Swasanndis nèf 七十九
80 Katreven 八十
81 Katreven-youn 八十一
82 Katreven-de 八十二
83 Katreven-twa 八十三
84 Katreven-kat 八十四
85 Katreven-senk 八十五
86 Katreven-sis 八十六
87 Katreven-sèt 八十七
88 Katreven-uit 八十八
89 Katreven-nèf 八十九
90 Katreven 九十
91 Katreven youn 九十一
92 Katreven de 九十二
93 Katreven twa 九十三
94 Katreven kat 九十四
95 Katreven senk 九十五
96 Katreven sis 九十六
97 Katreven sèt 九十七
98 Katreven uit 九十八
99 Katreven nèf 九十九
100 Yon santèn