Nimewo Ilandè nan 1 rive nan 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zewo Nialas -
1 Youn Amháin -
2 7 Dhá -
3 Twa Trí -
4 Kat Ceithre -
5 Senk Cúig -
6 Sis -
7 Sèt Seacht -
8 Uit Ocht -
9 Nèf Naoi -
10 Dis Deich -
11 Onz Aon cheann déag -
12 Douz Dhá cheann déag -
13 Trèz Trí déag -
14 Katòz Ceithre cinn déag -
15 Kenz Cúig cinn déag -
16 Sèz Sé déag -
17 Disèt Seacht Déag -
18 Dizwit Ocht mbliana déag -
19 Diznèf Naoi Déag -
20 Ven Fiche -
21 Ven yon sèl Fiche duine -
22 Ven de Fiche dó -
23 Ven twa Fiche trí -
24 Ven kat Fiche ceithre -
25 Ven senk Cúig is fiche -
26 Ven sis Sé fiche -
27 Ven sèt Seacht fiche -
28 Ven uit Fiche a hocht -
29 Ven nèf Fiche naoi -
30 Trant Tríocha -
31 Trant youn Tríocha duine -
32 Trant de Tríocha dó -
33 Trant twa Tríocha trí -
34 Trant kat Tríocha ceathair -
35 Trant senk Tríocha a cúig -
36 Trant sis Tríocha sé -
37 Trant sèt Tríocha a seacht -
38 Trant uit Tríocha ocht -
39 Trant nèf Tríocha naoi -
40 Karant Daichead -
41 Karant youn Daichead ceann -
42 Karant de Daichead a dó -
43 Karant twa Daichead a trí -
44 Karant kat Daichead ceithre -
45 Karant senk Daichead a cúig -
46 Karant sis Daichead a sé -
47 Karant sèt Daichead a seacht -
48 Karant uit Daichead a hocht -
49 Karant nèf Daichead a naoi -
50 Senkant Caoga -
51 Senkant youn Caoga amháin -
52 Senkant de Caoga dhá -
53 Senkant twa Caoga trí -
54 Senkant kat Caoga ceathair -
55 Senkant senk Caoga a cúig -
56 Senkant sis Caoga sé -
57 Senkant sèt Caoga a seacht -
58 Senkant uit Caoga ocht -
59 Senkant nèf Caoga naoi -
60 Swasant Seasca -
61 Swasant yon sèl Seasca ceann -
62 Swasant de Seasca dhá -
63 Swasant twa Seasca trí -
64 Swasant kat Seasca ceithre -
65 Swasant senk Seasca a cúig -
66 Swasant sis Seasca sé -
67 Swasant sèt Seasca seacht -
68 Swasant uit Seasca a hocht -
69 Swasant nèf Seasca naoi -
70 Swasanndis Seachtó -
71 Swasanndis youn Seachtó ceann -
72 Swasanndis de Seachtó dhá -
73 Swasanndis twa Seachtó trí -
74 Swasanndis kat Seachtó ceathair -
75 Swasanndis senk Seachtó a cúig -
76 Swasanndis sis Seachtó sé -
77 Swasanndis sèt Seachtó seacht -
78 Swasanndis uit Seachtó a hocht -
79 Swasanndis nèf Seachtó naoi -
80 Katreven Ochtó -
81 Katreven-youn Ochtó ceann -
82 Katreven-de Ochtó dhá -
83 Katreven-twa Ochtó trí -
84 Katreven-kat Ochtó ceathair -
85 Katreven-senk Ochtó a cúig -
86 Katreven-sis Ochtó sé -
87 Katreven-sèt Ochtó a seacht -
88 Katreven-uit Ochtó a hocht -
89 Katreven-nèf Ochtó a naoi -
90 Katreven Nócha -
91 Katreven youn Nócha duine -
92 Katreven de Nócha dhá -
93 Katreven twa Nócha trí -
94 Katreven kat Nócha ceathair -
95 Katreven senk Nócha a cúig -
96 Katreven sis Nócha sé -
97 Katreven sèt Nócha seacht -
98 Katreven uit Nócha ocht -
99 Katreven nèf Nócha naoi -
100 Yon santèn Céad -