Nimewo Igbo nan 1 rive nan 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zewo Efu -
1 Youn Otu -
2 7 Abụọ -
3 Twa Atọ -
4 Kat Anọ -
5 Senk Ise -
6 Sis Isii -
7 Sèt Asaa -
8 Uit Asatọ -
9 Nèf Nine -
10 Dis Iri -
11 Onz Iri na otu -
12 Douz Iri na abụọ -
13 Trèz Iri na atọ -
14 Katòz Iri na anọ -
15 Kenz Iri na ise -
16 Sèz Iri na Isii -
17 Disèt Iri na asaa -
18 Dizwit Iri na asatọ -
19 Diznèf Iri na itoolu -
20 Ven Iri abụọ -
21 Ven yon sèl Iri abụọ na otu -
22 Ven de Iri abụọ na abụọ -
23 Ven twa Iri abụọ na atọ -
24 Ven kat Iri abụọ na anọ -
25 Ven senk Iri abụọ na ise -
26 Ven sis Iri abụọ na isii -
27 Ven sèt Iri abụọ na asaa -
28 Ven uit Iri abụọ na asatọ -
29 Ven nèf Iri abụọ na itoolu -
30 Trant Iri Atọ -
31 Trant youn Iri Atọ na otu -
32 Trant de Iri Atọ na abụọ -
33 Trant twa Iri Atọ na atọ -
34 Trant kat Iri Atọ na anọ -
35 Trant senk Iri Atọ na ise -
36 Trant sis Iri Atọ na isii -
37 Trant sèt Iri Atọ na asaa -
38 Trant uit Iri Atọ na asatọ -
39 Trant nèf Iri Atọ na itoolu -
40 Karant Iri anọ -
41 Karant youn Iri anọ otu -
42 Karant de Iri anọ abụọ -
43 Karant twa Iri anọ na atọ -
44 Karant kat Iri anọ na anọ -
45 Karant senk Iri anọ na ise -
46 Karant sis Iri anọ na isii -
47 Karant sèt Iri anọ na asaa -
48 Karant uit Iri anọ na asatọ -
49 Karant nèf Iri anọ na itoolu -
50 Senkant Iri ise -
51 Senkant youn Iri ise otu -
52 Senkant de Iri ise abụọ -
53 Senkant twa Iri ise na atọ -
54 Senkant kat Iri ise na anọ -
55 Senkant senk Iri ise na ise -
56 Senkant sis Iri ise na isii -
57 Senkant sèt Iri ise na asaa -
58 Senkant uit Iri ise na asatọ -
59 Senkant nèf Iri ise na itoolu -
60 Swasant Iri isii -
61 Swasant yon sèl Iri isii otu -
62 Swasant de Iri isii na abụọ -
63 Swasant twa Iri isii na atọ -
64 Swasant kat Iri isii na anọ -
65 Swasant senk Iri isii na ise -
66 Swasant sis Iri isii na isii -
67 Swasant sèt Iri isii na asaa -
68 Swasant uit Iri isii na asatọ -
69 Swasant nèf Iri isii na itoolu -
70 Swasanndis Iri Asaa -
71 Swasanndis youn Iri Asaa otu -
72 Swasanndis de Iri Asaa abụọ -
73 Swasanndis twa Iri Asaa atọ -
74 Swasanndis kat Iri Asaa anọ -
75 Swasanndis senk Iri Asaa ise -
76 Swasanndis sis Iri Asaa isii -
77 Swasanndis sèt Iri Asaa asaa -
78 Swasanndis uit Iri Asaa asatọ -
79 Swasanndis nèf Iri Asaa itoolu -
80 Katreven Asatọ -
81 Katreven-youn Asatọ otu -
82 Katreven-de Asatọ abụọ -
83 Katreven-twa Asatọ na atọ -
84 Katreven-kat Asatọ na anọ -
85 Katreven-senk Asatọ na ise -
86 Katreven-sis Asatọ na isii -
87 Katreven-sèt Asatọ na asaa -
88 Katreven-uit Asatọ na asatọ -
89 Katreven-nèf Asatọ na itoolu -
90 Katreven Iri Itoolu -
91 Katreven youn Iri Itoolu otu -
92 Katreven de Iri Itoolu abụọ -
93 Katreven twa Iri Itoolu atọ -
94 Katreven kat Iri Itoolu anọ -
95 Katreven senk Iri Itoolu ise -
96 Katreven sis Iri Itoolu isii -
97 Katreven sèt Iri Itoolu asaa -
98 Katreven uit Iri Itoolu asatọ -
99 Katreven nèf Iri Itoolu itoolu -
100 Yon santèn Otu narị -