Nimewo Hmong nan 1 rive nan 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zewo Pes tsawg -
1 Youn Ib -
2 7 Ob -
3 Twa Peb -
4 Kat Plaub -
5 Senk Tsib -
6 Sis Rau -
7 Sèt Xya -
8 Uit Yim -
9 Nèf Cuaj -
10 Dis Kaum -
11 Onz Kaum ib -
12 Douz Kaum ob -
13 Trèz Kaum peb -
14 Katòz Kaum plaub -
15 Kenz Kaum tsib -
16 Sèz Kaum -
17 Disèt Kaum xya -
18 Dizwit Kaum yim -
19 Diznèf Kaum cuaj -
20 Ven Nees nkaum -
21 Ven yon sèl Nees nkaum ib -
22 Ven de Nees nkaum ob -
23 Ven twa Nees nkaum peb -
24 Ven kat Nees nkaum plaub -
25 Ven senk Nees nkaum tsib -
26 Ven sis Nees nkaum rau -
27 Ven sèt Nees nkaum xya -
28 Ven uit Nees nkaum yim -
29 Ven nèf Nees nkaum cuaj -
30 Trant Peb caug -
31 Trant youn Peb caug ib -
32 Trant de Peb caug ob -
33 Trant twa Peb caug peb -
34 Trant kat Peb caug plaub -
35 Trant senk Peb caug tsib -
36 Trant sis Peb caug rau -
37 Trant sèt Peb caug xya -
38 Trant uit Peb caug yim -
39 Trant nèf Peb caug cuaj -
40 Karant Plaub caug -
41 Karant youn Plaub caug ib tug -
42 Karant de Plaub caug ob lub -
43 Karant twa Plaub caug peb -
44 Karant kat Plaub caug plaub -
45 Karant senk Plaub caug tsib -
46 Karant sis Plaub caug rau -
47 Karant sèt Plaub caug xya -
48 Karant uit Plaub caug yim -
49 Karant nèf Plaub caug cuaj -
50 Senkant Tsib caug -
51 Senkant youn Tsib caug ib -
52 Senkant de Tsib caug ob -
53 Senkant twa Tsib caug peb -
54 Senkant kat Tsib caug plaub -
55 Senkant senk Tsib caug tsib -
56 Senkant sis Tsib caug rau -
57 Senkant sèt Tsib caug xya -
58 Senkant uit Tsib caug yim -
59 Senkant nèf Tsib caug cuaj -
60 Swasant Caum -
61 Swasant yon sèl Caum ib tug -
62 Swasant de Caum ob -
63 Swasant twa Caum peb -
64 Swasant kat Caum plaub -
65 Swasant senk Caum tsib -
66 Swasant sis Caum rau -
67 Swasant sèt Caum xya -
68 Swasant uit Caum yim -
69 Swasant nèf Caum cuaj -
70 Swasanndis Pawg Xya Caum -
71 Swasanndis youn Pawg Xya Caum muaj ib tug -
72 Swasanndis de Pawg Xya Caum ob -
73 Swasanndis twa Pawg Xya Caum peb -
74 Swasanndis kat Pawg Xya Caum plaub -
75 Swasanndis senk Pawg Xya Caum tsib -
76 Swasanndis sis Pawg Xya Caum rau -
77 Swasanndis sèt Pawg Xya Caum xya -
78 Swasanndis uit Pawg Xya Caum yim -
79 Swasanndis nèf Pawg Xya Caum cuaj -
80 Katreven Yim caum -
81 Katreven-youn Yim caum ib tug -
82 Katreven-de Yim caum ob -
83 Katreven-twa Yim caum peb -
84 Katreven-kat Yim caum plaub -
85 Katreven-senk Yim caum tsib -
86 Katreven-sis Yim caum rau -
87 Katreven-sèt Yim caum xya -
88 Katreven-uit Yim caum yim -
89 Katreven-nèf Yim caum cuaj -
90 Katreven Cuaj caum -
91 Katreven youn Cuaj caum ib tug -
92 Katreven de Cuaj caum ob -
93 Katreven twa Cuaj caum peb -
94 Katreven kat Cuaj caum plaub -
95 Katreven senk Cuaj caum tsib -
96 Katreven sis Cuaj caum rau -
97 Katreven sèt Cuaj caum xya -
98 Katreven uit Cuaj caum yim -
99 Katreven nèf Cuaj caum cuaj -
100 Yon santèn Ib puas -