Nimewo Grèk nan 1 rive nan 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zewo μηδέν
1 Youn ένας
2 7 δυο
3 Twa τρία
4 Kat τέσσερα
5 Senk πέντε
6 Sis έξι
7 Sèt επτά
8 Uit οκτώ
9 Nèf εννέα
10 Dis δέκα
11 Onz έντεκα
12 Douz δώδεκα
13 Trèz δεκατρείς
14 Katòz δεκατέσσερα
15 Kenz δεκαπέντε
16 Sèz δεκαέξι
17 Disèt δεκαεπτά
18 Dizwit δεκαοχτώ
19 Diznèf δεκαεννέα
20 Ven είκοσι
21 Ven yon sèl Είκοσι μία
22 Ven de Είκοσι δύο
23 Ven twa Είκοσι τρεις
24 Ven kat Είκοσι τέσσερις
25 Ven senk Είκοσι πέντε
26 Ven sis Είκοσι έξι
27 Ven sèt Είκοσι επτά
28 Ven uit Είκοσι οκτώ
29 Ven nèf Είκοσι εννέα
30 Trant τριάντα
31 Trant youn Τριάντα ένα
32 Trant de Τριάντα δύο
33 Trant twa Τριάντα τρία
34 Trant kat Τριάντα τέσσερα
35 Trant senk Τριάντα πέντε
36 Trant sis Τριάντα έξι
37 Trant sèt Τριάντα επτά
38 Trant uit Τριάντα οκτώ
39 Trant nèf Τριάντα εννέα
40 Karant σαράντα
41 Karant youn Σαράντα ένα
42 Karant de Σαράντα δύο
43 Karant twa Σαράντα τρεις
44 Karant kat Σαράντα τέσσερα
45 Karant senk Σαράντα πέντε
46 Karant sis Σαράντα έξι
47 Karant sèt Σαράντα επτά
48 Karant uit Σαράντα οκτώ
49 Karant nèf Σαράντα εννέα
50 Senkant πενήντα
51 Senkant youn Πενήντα ένα
52 Senkant de Πενήντα δύο
53 Senkant twa Πενήντα τρία
54 Senkant kat Πενήντα τέσσερις
55 Senkant senk Πενήντα πέντε
56 Senkant sis Πενήντα έξι
57 Senkant sèt Πενήντα επτά
58 Senkant uit Πενήντα οκτώ
59 Senkant nèf Πενήντα εννέα
60 Swasant εξήντα
61 Swasant yon sèl Εξήντα ένα
62 Swasant de Εξήντα δύο
63 Swasant twa Εξήντα τρεις
64 Swasant kat Εξήντα τέσσερις
65 Swasant senk Εξήντα πέντε
66 Swasant sis Εξήντα έξι
67 Swasant sèt Εξήντα επτά
68 Swasant uit Εξήντα οκτώ
69 Swasant nèf Εξήντα εννέα
70 Swasanndis εβδομήντα
71 Swasanndis youn Εβδομήντα ένα
72 Swasanndis de Εβδομήντα δύο
73 Swasanndis twa Εβδομήντα τρία
74 Swasanndis kat Εβδομήντα τέσσερα
75 Swasanndis senk Εβδομήντα πέντε
76 Swasanndis sis Εβδομήντα έξι
77 Swasanndis sèt Εβδομήντα επτά
78 Swasanndis uit Εβδομήντα οκτώ
79 Swasanndis nèf Εβδομήντα εννέα
80 Katreven ογδόντα
81 Katreven-youn Ογδόντα ένα
82 Katreven-de Ογδόντα δύο
83 Katreven-twa Ογδόντα τρεις
84 Katreven-kat Ογδόντα τέσσερις
85 Katreven-senk ογδόντα πέντε
86 Katreven-sis Ογδόντα έξι
87 Katreven-sèt Ογδόντα επτά
88 Katreven-uit Ογδόντα οκτώ
89 Katreven-nèf Ογδόντα εννέα
90 Katreven ενενήντα
91 Katreven youn Ενενήντα ένας
92 Katreven de Ενενήντα δύο
93 Katreven twa Ενενήντα τρία
94 Katreven kat Ενενήντα τέσσερα
95 Katreven senk Ενενήντα πέντε
96 Katreven sis Ενενήντα έξι
97 Katreven sèt Ενενήντα επτά
98 Katreven uit Ενενήντα οκτώ
99 Katreven nèf Ενενήντα εννέα
100 Yon santèn εκατό