Nimewo Galisyen nan 1 rive nan 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zewo Cero -
1 Youn Un -
2 7 Dous -
3 Twa Tres -
4 Kat Catro -
5 Senk Cinco -
6 Sis Seis -
7 Sèt Sete -
8 Uit Oito -
9 Nèf Nove -
10 Dis Dez -
11 Onz Once -
12 Douz Doce -
13 Trèz Trece -
14 Katòz Catorce -
15 Kenz Quince -
16 Sèz Dezaseis -
17 Disèt Dezasete -
18 Dizwit Dezaoito -
19 Diznèf Dezanove -
20 Ven Vinte -
21 Ven yon sèl Vinte e un -
22 Ven de Vinte e dous -
23 Ven twa Vinte e tres -
24 Ven kat Vinte e catro -
25 Ven senk Vintecinco -
26 Ven sis Vinte e seis -
27 Ven sèt Vintesete -
28 Ven uit Vinteoito -
29 Ven nèf Vinte e nove -
30 Trant Trinta -
31 Trant youn Trinta e un -
32 Trant de Trinta e dous -
33 Trant twa Trinta e tres -
34 Trant kat Trinta e catro -
35 Trant senk Trinta e cinco -
36 Trant sis Trinta e seis -
37 Trant sèt Trinta e sete -
38 Trant uit Trinta e oito -
39 Trant nèf Trinta e nove -
40 Karant Corenta -
41 Karant youn Corenta e un -
42 Karant de Corenta e dous -
43 Karant twa Corenta e tres -
44 Karant kat Corenta e catro -
45 Karant senk Corenta e cinco -
46 Karant sis Corenta e seis -
47 Karant sèt Corenta e sete -
48 Karant uit Corenta e oito -
49 Karant nèf Corenta e nove -
50 Senkant Cincuenta -
51 Senkant youn Cincuenta e un -
52 Senkant de Cincuenta e dous -
53 Senkant twa Cincuenta e tres -
54 Senkant kat Cincuenta e catro -
55 Senkant senk Cincuenta e cinco -
56 Senkant sis Cincuenta e seis -
57 Senkant sèt Cincuenta e sete -
58 Senkant uit Cincuenta e oito -
59 Senkant nèf Cincuenta e nove -
60 Swasant Sesenta -
61 Swasant yon sèl Sesenta e un -
62 Swasant de Sesenta e dous -
63 Swasant twa Sesenta e tres -
64 Swasant kat Sesenta e catro -
65 Swasant senk Sesenta e cinco -
66 Swasant sis Sesenta e seis -
67 Swasant sèt Sesenta e sete -
68 Swasant uit Sesenta e oito -
69 Swasant nèf Sesenta e nove -
70 Swasanndis Setenta -
71 Swasanndis youn Setenta e un -
72 Swasanndis de Setenta e dous -
73 Swasanndis twa Setenta e tres -
74 Swasanndis kat Setenta e catro -
75 Swasanndis senk Setenta e cinco -
76 Swasanndis sis Setenta e seis -
77 Swasanndis sèt Setenta e sete -
78 Swasanndis uit Setenta e oito -
79 Swasanndis nèf Setenta e nove -
80 Katreven Oitenta -
81 Katreven-youn Oitenta e un -
82 Katreven-de Oitenta e dous -
83 Katreven-twa Oitenta e tres -
84 Katreven-kat Oitenta e catro -
85 Katreven-senk Oitenta e cinco -
86 Katreven-sis Oitenta e seis -
87 Katreven-sèt Oitenta e sete -
88 Katreven-uit Oitenta e oito -
89 Katreven-nèf Oitenta e nove -
90 Katreven Noventa -
91 Katreven youn Noventa e un -
92 Katreven de Noventa e dous -
93 Katreven twa Noventa e tres -
94 Katreven kat Noventa e catro -
95 Katreven senk Noventa e cinco -
96 Katreven sis Noventa e seis -
97 Katreven sèt Noventa e sete -
98 Katreven uit Noventa e oito -
99 Katreven nèf Noventa e nove -
100 Yon santèn Cen -