Nimewo Angle nan 1 rive nan 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zewo Zero
1 Youn One
2 7 Two
3 Twa Three
4 Kat Four
5 Senk Five
6 Sis Six
7 Sèt Seven
8 Uit Eight
9 Nèf Nine
10 Dis Ten
11 Onz Eleven
12 Douz Twelve
13 Trèz Thirteen
14 Katòz Fourteen
15 Kenz Fifteen
16 Sèz Sixteen
17 Disèt Seventeen
18 Dizwit Eighteen
19 Diznèf Nineteen
20 Ven Twenty
21 Ven yon sèl Twenty one
22 Ven de Twenty two
23 Ven twa Twenty three
24 Ven kat Twenty four
25 Ven senk Twenty five
26 Ven sis Twenty six
27 Ven sèt Twenty seven
28 Ven uit Twenty eight
29 Ven nèf Twenty nine
30 Trant Thirty
31 Trant youn Thirty one
32 Trant de Thirty two
33 Trant twa Thirty three
34 Trant kat Thirty four
35 Trant senk Thirty five
36 Trant sis Thirty six
37 Trant sèt Thirty seven
38 Trant uit Thirty eight
39 Trant nèf Thirty nine
40 Karant Forty
41 Karant youn Forty one
42 Karant de Forty two
43 Karant twa Forty three
44 Karant kat Forty four
45 Karant senk Forty five
46 Karant sis Forty six
47 Karant sèt Forty seven
48 Karant uit Forty eight
49 Karant nèf Forty nine
50 Senkant Fifty
51 Senkant youn Fifty one
52 Senkant de Fifty two
53 Senkant twa Fifty three
54 Senkant kat Fifty four
55 Senkant senk Fifty five
56 Senkant sis Fifty six
57 Senkant sèt Fifty seven
58 Senkant uit Fifty eight
59 Senkant nèf Fifty nine
60 Swasant Sixty
61 Swasant yon sèl Sixty one
62 Swasant de Sixty two
63 Swasant twa Sixty three
64 Swasant kat Sixty four
65 Swasant senk Sixty five
66 Swasant sis Sixty six
67 Swasant sèt Sixty seven
68 Swasant uit Sixty eight
69 Swasant nèf Sixty nine
70 Swasanndis Seventy
71 Swasanndis youn Seventy one
72 Swasanndis de Seventy two
73 Swasanndis twa Seventy three
74 Swasanndis kat Seventy four
75 Swasanndis senk Seventy five
76 Swasanndis sis Seventy six
77 Swasanndis sèt Seventy seven
78 Swasanndis uit Seventy eight
79 Swasanndis nèf Seventy nine
80 Katreven Eighty
81 Katreven-youn Eighty one
82 Katreven-de Eighty two
83 Katreven-twa Eighty three
84 Katreven-kat Eighty four
85 Katreven-senk Eighty five
86 Katreven-sis Eighty six
87 Katreven-sèt Eighty seven
88 Katreven-uit Eighty eight
89 Katreven-nèf Eighty nine
90 Katreven Ninety
91 Katreven youn Ninety one
92 Katreven de Ninety two
93 Katreven twa Ninety three
94 Katreven kat Ninety four
95 Katreven senk Ninety five
96 Katreven sis Ninety six
97 Katreven sèt Ninety seven
98 Katreven uit Ninety eight
99 Katreven nèf Ninety nine
100 Yon santèn One hundred