Nimewo Amenyen nan 1 rive nan 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zewo զրո -
1 Youn մեկ -
2 7 երկու -
3 Twa երեք -
4 Kat չորս -
5 Senk հինգ -
6 Sis վեց -
7 Sèt յոթ -
8 Uit ութ -
9 Nèf ինը -
10 Dis տասը -
11 Onz տասնմեկ -
12 Douz տասներկու -
13 Trèz տասներորդ -
14 Katòz տասնչորս -
15 Kenz տասնհինգ -
16 Sèz տասնվեց -
17 Disèt տասնյոթ -
18 Dizwit տասնութ -
19 Diznèf տասնինն -
20 Ven քսան -
21 Ven yon sèl քսան -
22 Ven de քսան երկու -
23 Ven twa քսաներեք -
24 Ven kat քսանչորս -
25 Ven senk քսանհինգ -
26 Ven sis քսանվեց -
27 Ven sèt քսան յոթ -
28 Ven uit քսան ութ -
29 Ven nèf քսանինը -
30 Trant երեսուն -
31 Trant youn երեսուն մեկ -
32 Trant de երեսուն երկու -
33 Trant twa երեսուն երեք -
34 Trant kat երեսուն չորս -
35 Trant senk երեսուն հինգ -
36 Trant sis երեսուն վեց -
37 Trant sèt երեսուն յոթ -
38 Trant uit երեսուն ութ -
39 Trant nèf երեսուն ինը -
40 Karant քառասուն -
41 Karant youn քառասունմեկ -
42 Karant de քառասուներկու -
43 Karant twa քառասուներեք -
44 Karant kat քառասունչորս -
45 Karant senk քառասունհինգ -
46 Karant sis քառասունվեց -
47 Karant sèt քառասունյոթ -
48 Karant uit քառասունութ -
49 Karant nèf քառասուն ինը -
50 Senkant հիսուն -
51 Senkant youn հիսունմեկ -
52 Senkant de Հիսուն երկու -
53 Senkant twa Հիսուն երեք -
54 Senkant kat հիսունչորս -
55 Senkant senk հիսունհինգ -
56 Senkant sis հիսուն վեց -
57 Senkant sèt հիսունյոթ -
58 Senkant uit հիսուն ութ -
59 Senkant nèf հիսուն ինը -
60 Swasant վաթսուն -
61 Swasant yon sèl վաթսուն մեկ -
62 Swasant de վաթսուն երկու -
63 Swasant twa վաթսուն երեք -
64 Swasant kat վաթսուն չորս -
65 Swasant senk վաթսուն հինգ -
66 Swasant sis վաթսուն վեց -
67 Swasant sèt վաթսուն յոթ -
68 Swasant uit վաթսունութ -
69 Swasant nèf վաթսունինը -
70 Swasanndis յոթանասուն -
71 Swasanndis youn յոթանասուն մեկ -
72 Swasanndis de յոթանասուն երկու -
73 Swasanndis twa յոթանասուն երեք -
74 Swasanndis kat յոթանասուն չորս -
75 Swasanndis senk յոթանասուն հինգ -
76 Swasanndis sis յոթանասուն վեց -
77 Swasanndis sèt յոթանասուն յոթ -
78 Swasanndis uit յոթանասունութ -
79 Swasanndis nèf յոթանասուն ինը -
80 Katreven ութսուն -
81 Katreven-youn ութսուն մեկ -
82 Katreven-de ութսուն երկու -
83 Katreven-twa ութսուն երեք -
84 Katreven-kat ութսունչորս -
85 Katreven-senk ութսունհինգ -
86 Katreven-sis ութսուն վեց -
87 Katreven-sèt ութսուն յոթ -
88 Katreven-uit ութսուն ութ -
89 Katreven-nèf ութսուն ինը -
90 Katreven իննսուն -
91 Katreven youn իննսուն մեկ -
92 Katreven de իննսուն երկու -
93 Katreven twa իննսուն երեք -
94 Katreven kat իննսուն չորս -
95 Katreven senk իննսունհինգ -
96 Katreven sis իննսունվեց -
97 Katreven sèt իննսուն յոթ -
98 Katreven uit իննսուն ութ -
99 Katreven nèf իննսուն ինը -
100 Yon santèn հարյուր -