Nimewo Alman nan 1 rive nan 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zewo Null
1 Youn Eins
2 7 Zwei
3 Twa Drei
4 Kat Vier
5 Senk Fünf
6 Sis Sechs
7 Sèt Sieben
8 Uit Acht
9 Nèf Neun
10 Dis Zehn
11 Onz Elf
12 Douz Zwölf
13 Trèz Dreizehn
14 Katòz Vierzehn
15 Kenz Fünfzehn
16 Sèz Sechzehn
17 Disèt Siebzehn
18 Dizwit Achtzehn
19 Diznèf Neunzehn
20 Ven Zwanzig
21 Ven yon sèl Einundzwanzig
22 Ven de Zweiundzwanzig
23 Ven twa Dreiundzwanzig
24 Ven kat Vierundzwanzig
25 Ven senk Fϋnfundzwanzig
26 Ven sis Sechsundzwanzig
27 Ven sèt Siebenundzwanzig
28 Ven uit Achtundzwanzig
29 Ven nèf Neunundzwanzig
30 Trant Dreißig
31 Trant youn Einunddreißig
32 Trant de Zweiunddreißig
33 Trant twa Dreiunddreißig
34 Trant kat Vierunddreißig
35 Trant senk Fϋnfunddreißig
36 Trant sis Sechsunddreißig
37 Trant sèt Siebenunddreißig
38 Trant uit Achtunddreißig
39 Trant nèf Neununddreißig
40 Karant Vierzig
41 Karant youn Einundvierzig
42 Karant de Zweiundvierzig
43 Karant twa Dreiundvierzig
44 Karant kat Vierundvierzig
45 Karant senk Fϋnfundvierzig
46 Karant sis Sechsundvierzig
47 Karant sèt Siebenundvierzig
48 Karant uit Achtundvierzig
49 Karant nèf Neunundvierzig
50 Senkant Fϋnfzig
51 Senkant youn Einundfϋnfzig
52 Senkant de Zweiundfϋnfzig
53 Senkant twa Dreiundfϋnfzig
54 Senkant kat Vierundfϋnfzig
55 Senkant senk Fϋnfundfϋnfzig
56 Senkant sis Sechsundfϋnfzig
57 Senkant sèt Siebenundfϋnfzig
58 Senkant uit Achtundfϋnfzig
59 Senkant nèf Neunundfünfzig
60 Swasant Sechzig
61 Swasant yon sèl Einundsechzig
62 Swasant de Zweiundsechzig
63 Swasant twa Dreiundsechzig
64 Swasant kat Vierundsechzig
65 Swasant senk Fϋnfundsechzig
66 Swasant sis Sechsundsechzig
67 Swasant sèt Siebenundsechzig
68 Swasant uit Achtundsechzig
69 Swasant nèf Neunundsechzig
70 Swasanndis Siebzig
71 Swasanndis youn Einundsiebzig
72 Swasanndis de Zweiundsiebzig
73 Swasanndis twa Dreiundsiebzig
74 Swasanndis kat Vierundsiebzig
75 Swasanndis senk Fϋnfundsiebzig
76 Swasanndis sis Sechsundsiebzig
77 Swasanndis sèt Siebenundsiebzig
78 Swasanndis uit Achtundsiebzig
79 Swasanndis nèf Neunundsiebzig
80 Katreven Achtzig
81 Katreven-youn Einundachtzig
82 Katreven-de Zweiundachtzig
83 Katreven-twa Dreiundachtzig
84 Katreven-kat Vierundachtzig
85 Katreven-senk Fϋnfundachtzig
86 Katreven-sis Sechsundachtzig
87 Katreven-sèt Siebenundachtzig
88 Katreven-uit Achtundachtzig
89 Katreven-nèf Neunundachtzig
90 Katreven Neunzig
91 Katreven youn Einundneunzig
92 Katreven de Zweiundneunzig
93 Katreven twa Dreiundneunzig
94 Katreven kat Vierundneunzig
95 Katreven senk Fϋnfundneunzig
96 Katreven sis Sechsundneunzig
97 Katreven sèt Siebenundneunzig
98 Katreven uit Achtundneunzig
99 Katreven nèf Neunundneunzig
100 Yon santèn Hundert