Nimewo Albanian nan 1 rive nan 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zewo Zero -
1 Youn Një -
2 7 Dy -
3 Twa Tre -
4 Kat Katër -
5 Senk Pesë -
6 Sis Gjashtë -
7 Sèt Shtatë -
8 Uit Tetë -
9 Nèf Nëntë -
10 Dis Dhjetë -
11 Onz Njëmbëdhjetë -
12 Douz Dymbëdhjetë -
13 Trèz Trembëdhjetë -
14 Katòz Katërmbëdhjetë -
15 Kenz Pesëmbëdhjetë -
16 Sèz Gjashtëmbëdhjetë -
17 Disèt Shtatëmbëdhjetë -
18 Dizwit Tetëmbëdhjetë -
19 Diznèf Nëntëmbëdhjetë -
20 Ven Njëzet -
21 Ven yon sèl Njëzet e një -
22 Ven de Njëzet e dy -
23 Ven twa Njëzet e tre -
24 Ven kat Njëzet e katër -
25 Ven senk Njëzet e pese -
26 Ven sis Njëzet e gjashtë -
27 Ven sèt Njëzet e shtatë -
28 Ven uit Njëzet e tetë -
29 Ven nèf Njëzet e nëntë -
30 Trant Tridhjetë -
31 Trant youn Tridhjetë një -
32 Trant de Tridhjetë e dy -
33 Trant twa Tridhjetë e tre -
34 Trant kat Tridhjetë e katër -
35 Trant senk Tridhjetë e pesë -
36 Trant sis Tridhjetë e gjashtë -
37 Trant sèt Tridhjetë e shtatë -
38 Trant uit Tridhjetë e tetë -
39 Trant nèf Tridhjetë e nëntë -
40 Karant Dyzetë -
41 Karant youn Dyzet e një -
42 Karant de Dyzet e dy -
43 Karant twa Dyzet e tre -
44 Karant kat Dyzet e katër -
45 Karant senk Dyzet e pesë -
46 Karant sis Dyzet e gjashtë -
47 Karant sèt Dyzet e shtatë -
48 Karant uit Dyzet e tetë -
49 Karant nèf Dyzet e nëntë -
50 Senkant Pesëdhjetë -
51 Senkant youn Pesëdhjetë e një -
52 Senkant de Pesëdhjetë e dy -
53 Senkant twa Pesëdhjetë e tre -
54 Senkant kat Pesëdhjetë e katër -
55 Senkant senk Pesëdhjetë e pesë -
56 Senkant sis Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Senkant sèt Pesëdhjetë e shtatë -
58 Senkant uit Pesëdhjetë e tetë -
59 Senkant nèf Pesëdhjetë e nëntë -
60 Swasant Gjashtëdhjetë -
61 Swasant yon sèl Gjashtëdhjetë e një -
62 Swasant de Gjashtëdhjetë e dy -
63 Swasant twa Gjashtëdhjetë e tre -
64 Swasant kat Gjashtëdhjetë e katër -
65 Swasant senk Gjashtëdhjetë e pesë -
66 Swasant sis Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Swasant sèt Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 Swasant uit Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Swasant nèf Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 Swasanndis Shtatëdhjetë -
71 Swasanndis youn Shtatëdhjetë e një -
72 Swasanndis de Shtatëdhjetë e dy -
73 Swasanndis twa Shtatëdhjetë e tre -
74 Swasanndis kat Shtatëdhjetë e katër -
75 Swasanndis senk Shtatëdhjetë e pesë -
76 Swasanndis sis Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Swasanndis sèt Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Swasanndis uit Shtatëdhjetë e tetë -
79 Swasanndis nèf Shtatëdhjetë e nëntë -
80 Katreven Tetëdhjetë -
81 Katreven-youn Tetëdhjetë e një -
82 Katreven-de Tetëdhjetë e dy -
83 Katreven-twa Tetëdhjetë e tre -
84 Katreven-kat Tetëdhjetë e katër -
85 Katreven-senk Tetëdhjetë e pesë -
86 Katreven-sis Tetëdhjetë e gjashtë -
87 Katreven-sèt Tetëdhjetë e shtatë -
88 Katreven-uit Tetëdhjetë e tetë -
89 Katreven-nèf Tetëdhjetë e nëntë -
90 Katreven Nëntëdhjetë -
91 Katreven youn Nëntëdhjetë e një -
92 Katreven de Nëntëdhjetë e dy -
93 Katreven twa Nëntëdhjetë e tre -
94 Katreven kat Nëntëdhjetë e katër -
95 Katreven senk Nëntëdhjetë e pesë -
96 Katreven sis Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Katreven sèt Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Katreven uit Nëntëdhjetë e tetë -
99 Katreven nèf Nëntëdhjetë e nëntë -
100 Yon santèn Njëqindë -